Prawdziwe uczucia

ukrytewkadrze

Ta cu­downa para przy­je­chała do Pol­ski spe­cjal­nie na swój ślub. Spo­kój i ra­dość jaka im to­wa­rzy­szyła jest trudna do opi­sa­nia ale warta była prze­ży­cia :). Czy­taj da­lej

Karolina i Piotr

UkrytewkadrzeOstatni week­end czerwca spę­dzi­li­śmy z Ka­ro­liną i Pio­trem na Ran­czu :). W ka­me­ral­nej at­mos­fe­rze, w oto­cze­niu koni ta wspa­niała para świę­to­wała swój ślub i chrzest ich młod­szego synka Ga­bry­sia. Pierw­sze zdję­cia z ich ślubu już przed Wami. Zo­bacz­cie jak było :) Czy­taj da­lej

Działo się działo :)

KAFELEK wesele

Kró­ciutką za­po­wiedź ślubu Ewe­liny i Wojtka już wi­dzie­li­ście. Te­raz czas na coś wię­cej :) Wspa­niała at­mos­fera, cu­downi lu­dzie, śliczna para młoda: in­nymi słowy nic do­dać nic ująć.    Ser­deczne po­zdro­wie­nia nie tylko dla ca­łej ro­dzinki i Was ko­chani ale rów­nież dla Da­niela :), któ­rego ręka szczę­śli­wie już jest w co­raz lep­szym sta­nie :). Czy­taj da­lej

Historia ślubna Kasi i Sebastiana

1Moi dro­dzy dwa ty­go­dnie temu po­ka­za­li­śmy Wam krótką za­po­wiedź wspa­nia­łej hi­sto­rii Kasi i Se­ba­stiana. Wiem, że wszy­scy cze­ka­cie na ko­lejne fo­to­gra­fie, dla­tego już dziś przed­sta­wiamy Wam ko­lejne fan­ta­styczne ka­dry z tego cu­dow­nego ślubu i wesela. 

Za­pra­szamy do oglą­da­nia i dzie­le­nia się swoją opinią. 

Czy­taj da­lej

Ania i Radek z wizytą w Raju

Ania i Radek okładka

W ostat­nią so­botę mo­gli­śmy ra­zem z Anią i Rad­kiem od­wie­dzić Raj w któ­rym nie­biań­ską mu­zyką ra­czył nas ze­spół Ka­wer. Wspa­niałe emo­cje, ro­dzinna at­mos­fera oraz cały czas uśmiech­nięta para młoda po­wo­do­wały, że zdję­cie nie­omal ro­biły się same. Raj­skie je­dze­nie  mu­zyka i wspa­niali go­ście tak można pod­su­mo­wać ostat­nią sobotę.

Ania i Radka po­zna­li­śmy za sprawą na­szego ko­legi po fa­chu Da­niela Kwa­śniew­skiego. Trzy­maj się! I szybko wra­caj do zdro­wia. Za­pra­szamy do obej­rze­nia kil­ku­dzie­się­ciu ka­drów na za­ostrze­nie Wa­szego apetytu.

Czy­taj da­lej

ks. Robert


093Pierw­szy raz mie­li­śmy oka­zję uczest­ni­czyć w pry­mi­cji i szcze­rze mó­wiąc nie wy­obra­ża­li­śmy so­bie, że może to być tak piękna i wzru­sza­jąca uro­czy­stość. Szcze­gól­nie, że cho­dziło o Ro­berta, zwa­nego kie­dyś po­wszech­nie Dok­tor­kiem a te­raz Księ­dzem Ro­ber­tem :). Cie­szymy się bar­dzo, że mo­gli­śmy być z Tobą w tym dniu, a tym bar­dziej że wszystko mo­gli­śmy zo­ba­czyć z bli­ska :). To Twoja hi­sto­ria wi­dziana na­szymi oczami :).

Czy­taj da­lej

Ewelina i Piotr

Polecany

Ewelina i Piotr

Nie mamy już czasu żeby na­pi­sać jak cu­downa to para i jak su­per było na we­selu … bo je­dziemy na po­pra­winy :) Do zo­ba­cze­nia na miej­scu :) A póki co przy­po­mnij­cie so­bie jak było wczo­raj :)

Czy­taj da­lej

Twój ślub widziany naszymi oczami

Twój ślub

Daj­cie się po­nieść emo­cjom — Wasz ślub to Wasz czas!!! Baw­cie się, ko­rzy­staj­cie z niego i pa­trz­cie na świat przez ró­żowe oku­lary: to naj­lep­szy prze­pis na ślub! Do tego szczypta do­brej fo­to­gra­fii i go­towe: mo­że­cie się de­lek­to­wać sma­kiem wy­da­rze­nia jesz­cze przed długi czas :):) Czy­taj da­lej

Ależ były emocje!!!

Ukryte w kadrze 30Ależ były emo­cje!!! Pol­ska Mi­strzem Świata!!! No chłopcy się po­sta­rali — byli cu­downi. Duma i chluba!! Nie za­po­mnie­li­śmy jed­nak, żeby tak ra­do­sne chwile spę­dzać w do­bo­ro­wym to­wa­rzy­stwie. Z nami była dzi­siaj Mo­nika i Mi­chał  :). Myszka i Miś to­wa­rzy­szyli nam dzi­siaj przez cały mecz (i kilka wcze­śniej­szych :)). Ale za to jest re­zul­tat — i to jaki?:) Zo­bacz­cie sami.

Czy­taj da­lej

Romantyczna Warszawa :)

Ukryte w kadrze 73

Piękni, mło­dzi i cią­gle za­ko­chani — taki był też ich ple­ner :) Be­ata i Grze­siek spę­dzili z nami cud­nie let­nią środę w na­szej pięk­nej sto­licy. Efekty .… sami zo­bacz­cie .. a je­śli Wam się po­doba ich ple­ner ślubny pro­simy o laki i ko­men­ta­rze :)

Czy­taj da­lej

Angelika i Aleksander czyli radość i prawdziwe uczucie

ukryte w kadrze30

Za­pra­szamy Was na fo­to­gra­ficzną po­dróż  An­ge­liki i Alek­san­dra. Dwójka wspa­nia­łych ra­do­snych i za­ko­cha­nych w so­bie po uszy osób oraz wspa­niała at­mos­fera wraz z do­brą mu­zyką  to kom­bi­na­cja, która na długo za­pad­nie nam w pa­mięć. Dziś spe­cjal­nie dla cu­dow­nej pary kil­ka­na­ście fo­to­gra­fii, które będą im przy­po­mi­nać chwile spę­dzone w gro­nie ro­dziny i przy­ja­ciół. Moi dro­dzy dzię­ku­jemy Wam za wczo­raj­szy dzień by­li­ście fan­ta­styczni. Za­pra­szamy do oglą­da­nia. Z góry dzię­ku­jemy za po­zo­sta­wione ko­men­ta­rze i po­lu­bie­nia na­szej strony na FB:)

Czy­taj da­lej

Jeszcze więcej pięknych chwil z udziałem Beaty i Grzesia

Ukryte w kadrze 55Moi dro­dzy,
dziś ko­lejna por­cja pięk­nych chwil spę­dzo­nych z Be­atą i Grze­siem w trak­cie ich ślubu i we­sela. Chwile nie­za­po­mniane, bo pełne mi­ło­ści, ra­do­ści i szczę­ścia w oto­cze­niu ko­cha­ją­cej ro­dziny i przy­ja­ciół :) Oglą­da­jąc na­sze ka­dry zwróć­cie uwagę na wspa­niały pre­zent jaki bab­cia Pana mło­dego przy­go­to­wała dla mę­skiej czę­ści ro­dziny czyli ręcz­nie wy­szy­wane kra­waty. Nie mo­gli­śmy ode­rwać oczu od tych mi­ster­nie wy­szy­wa­nych wzo­rów. :)

Czy­taj da­lej

Monika i Michał vel Myszka i Miś second edition :)

Ukryte w kadrze 43Ko­chani,
ko­lejna por­cja fan­ta­stycz­nego ma­te­riału z we­sela Mo­niki i Mi­chała.
Wspa­niali lu­dzie piękna oprawa cu­downe kwiaty o któ­rych już tro­chę pi­sa­li­śmy:)
Wszel­kie formy za­chwytu mile wi­dziane w ko­men­ta­rzach. Trzy­maj­cie się i do zo­ba­cze­nia już  wkrótce z no­wym ma­te­ria­łem z se­sji plenerowej.

Czy­taj da­lej

Wrażliwi na piękno

Ukryte w kadrze 40Wraż­li­wość, piękno, pro­stota — to ce­chy ja­kie można zna­leźć w pra­cach Magdy i Iwony. Rzeź­bią, ma­lują i kom­po­nują :). Spe­cja­li­zują się w pracy z ma­te­ria­łem kru­chym i nie­trwa­łym. Wi­dać w ich pra­cach pa­sję i za­an­ga­żo­wa­nie, które w tym za­wo­dzie są nie­odzowne. Spe­cjalna se­sja z po­zdro­wie­niami dla dziewczyn :).

Czy­taj da­lej

Beata i Grzesiek

Ukryte w kadrze 8

 

Skoro już o za­po­wie­dziach mowa … to pre­zen­tu­jemy skrót pięk­nego ślubu Be­atki i Grześka :) Dużo emo­cji i wspa­niała za­bawa stwo­rzyła at­mos­ferę tego wspa­nia­łego dnia.

Czy­taj da­lej

Myszka i Miś

Ukryte w kadrze 13

 

Kilka zdjęć za­po­wie­dzi ślubu Mo­niki i Mi­chała, gdzie mi­łość, przy­jaźń i per­fek­cja spo­tkały się w mie­szance ide­al­nej :). Wkrótce wię­cej chwil ukry­tych w kadrze.

Czy­taj da­lej

Love

Ukryte w Kadrze fotografia 1O ich ślu­bie pi­sa­li­śmy już wcze­śniej — ale te­raz mo­żemy po­dzie­lić się jesz­cze zdję­ciami z ich se­sji ple­ne­ro­wej. Ma­dzia i Phil to na­prawdę wspa­niali lu­dzie — pełni za­pału, pa­sji i mi­ło­ści. Praca z nimi była czy­stą przy­jem­no­ścią :) Po­zdra­wiamy ser­decz­nie ko­chani :)

Czy­taj da­lej