Jak w filmie z Audrey Hepburn czyli ślub Kingi i Rafał

006.ukryte w kadrze

Ta dwójka cu­dow­nie uśmiech­nię­tych po­zy­tyw­nych lu­dzi za­ra­ziła swoim szczę­ściem ab­so­lut­nie wszyst­kich. Go­ście tań­co­wali cała noc a ich mi­łość Kingi i Ra­fała było wi­dać na od­le­głość i czuć przy każ­dej pró­bie po­dej­ścia bli­żej. I mimo ma­łych nie­do­god­no­ści w po­staci kon­tu­zji kostki Kingi nie pod­dali się i ba­wili się do bia­łego rana :). Czy­taj da­lej

Natalia i Dominik

Ukryte w kadrze 035

Z uśmie­chem na twa­rzy, w cie­płej, ro­dzin­nej at­mos­fe­rze, w oto­cze­niu drzew — tak świę­to­wali swój ślub Na­ta­lia i Do­mi­nik. :) Po­zdra­wiamy ser­decz­nie wszyst­kich go­ści a w szcze­gól­no­ści Asię i Tomka, dzięki któ­rym po­zna­li­śmy Pań­stwa mło­dych :). Czy­taj da­lej

Olga i Piotr — rodzinnie i z uśmiechem

ukryte w kadrze 41

Wspa­niała, ro­dzinna at­mos­fera i nie­za­stą­piony uśmiech Olgi — tak wła­śnie było na we­selu Olgi i Piotrka. Po­zdra­wiamy ser­decz­nie całą ro­dzinę i już za­po­wia­damy pracę nad pięk­nym ple­ne­rem tej pary :). Czy­taj da­lej

Dorota i Łukasz

UKRYTE W KADRZE 003

Na do­bry po­czą­tek week­endu kilka kla­tek z we­sela Do­roty i Łu­ka­sza. Fo­to­gra­fo­wa­nie na ich ślu­bie to czy­sta przy­jem­ność :). Otwarci i ser­deczni Pań­stwo mło­dzi i do­bo­rowe towarzystwo :).

Czy­taj da­lej

Ewa i Gracjan

Ukryte w kadrze 33

Tym ra­zem się ba­wi­li­śmy ale jak wi­dać bez apa­ratu się nie obyło :). No ja­koś tak czę­sto był w oko­licy :). W każ­dym ra­zie po­zdra­wiamy ser­decz­nie Ewę i Gra­cjana i dzię­ku­jemy bar­dzo za świetną za­bawę — za­równo im jak i wszyst­kim współ­to­wa­rzy­szom. Bu­ziole dla Was wszyst­kich :). Czy­taj da­lej

Wieczór we trójkę :)

Ukryte w kadrze 019 fotografia ślubna_

Cudne to­wa­rzy­stwo, piękny za­chód słońca, uspa­ka­ja­jąca zie­leń,  - a to wszystko na ostat­nim ple­ne­rze z Ka­sią, Se­ba­stia­nem i … :). Czy­taj da­lej

Madzia i Marcin

Ukryte w kadrze_005

Kiedy wcho­dzi Mar­cin Ma­dzi uśmiech nie znika z twa­rzy :), kiedy po­ja­wia się Ma­dzia — Mar­cin pro­mie­nieje. Ta dwójka jest po pro­stu dla sie­bie stwo­rzona, a nam było nie­zmier­nie miło być z nimi tego wspa­nia­łego dnia. Czy­taj da­lej

Prawdziwe uczucia

ukrytewkadrze

Ta cu­downa para przy­je­chała do Pol­ski spe­cjal­nie na swój ślub. Spo­kój i ra­dość jaka im to­wa­rzy­szyła jest trudna do opi­sa­nia ale warta była prze­ży­cia :). Czy­taj da­lej

Karolina i Piotr

UkrytewkadrzeOstatni week­end czerwca spę­dzi­li­śmy z Ka­ro­liną i Pio­trem na Ran­czu :). W ka­me­ral­nej at­mos­fe­rze, w oto­cze­niu koni ta wspa­niała para świę­to­wała swój ślub i chrzest ich młod­szego synka Ga­bry­sia. Pierw­sze zdję­cia z ich ślubu już przed Wami. Zo­bacz­cie jak było :) Czy­taj da­lej

Działo się działo :)

KAFELEK wesele

Kró­ciutką za­po­wiedź ślubu Ewe­liny i Wojtka już wi­dzie­li­ście. Te­raz czas na coś wię­cej :) Wspa­niała at­mos­fera, cu­downi lu­dzie, śliczna para młoda: in­nymi słowy nic do­dać nic ująć.    Ser­deczne po­zdro­wie­nia nie tylko dla ca­łej ro­dzinki i Was ko­chani ale rów­nież dla Da­niela :), któ­rego ręka szczę­śli­wie już jest w co­raz lep­szym sta­nie :). Czy­taj da­lej

Historia ślubna Kasi i Sebastiana

1Moi dro­dzy dwa ty­go­dnie temu po­ka­za­li­śmy Wam krótką za­po­wiedź wspa­nia­łej hi­sto­rii Kasi i Se­ba­stiana. Wiem, że wszy­scy cze­ka­cie na ko­lejne fo­to­gra­fie, dla­tego już dziś przed­sta­wiamy Wam ko­lejne fan­ta­styczne ka­dry z tego cu­dow­nego ślubu i wesela. 

Za­pra­szamy do oglą­da­nia i dzie­le­nia się swoją opinią. 

Czy­taj da­lej

Ania i Radek z wizytą w Raju

Ania i Radek okładka

W ostat­nią so­botę mo­gli­śmy ra­zem z Anią i Rad­kiem od­wie­dzić Raj w któ­rym nie­biań­ską mu­zyką ra­czył nas ze­spół Ka­wer. Wspa­niałe emo­cje, ro­dzinna at­mos­fera oraz cały czas uśmiech­nięta para młoda po­wo­do­wały, że zdję­cie nie­omal ro­biły się same. Raj­skie je­dze­nie  mu­zyka i wspa­niali go­ście tak można pod­su­mo­wać ostat­nią sobotę.

Ania i Radka po­zna­li­śmy za sprawą na­szego ko­legi po fa­chu Da­niela Kwa­śniew­skiego. Trzy­maj się! I szybko wra­caj do zdro­wia. Za­pra­szamy do obej­rze­nia kil­ku­dzie­się­ciu ka­drów na za­ostrze­nie Wa­szego apetytu.

Czy­taj da­lej

ks. Robert


093Pierw­szy raz mie­li­śmy oka­zję uczest­ni­czyć w pry­mi­cji i szcze­rze mó­wiąc nie wy­obra­ża­li­śmy so­bie, że może to być tak piękna i wzru­sza­jąca uro­czy­stość. Szcze­gól­nie, że cho­dziło o Ro­berta, zwa­nego kie­dyś po­wszech­nie Dok­tor­kiem a te­raz Księ­dzem Ro­ber­tem :). Cie­szymy się bar­dzo, że mo­gli­śmy być z Tobą w tym dniu, a tym bar­dziej że wszystko mo­gli­śmy zo­ba­czyć z bli­ska :). To Twoja hi­sto­ria wi­dziana na­szymi oczami :).

Czy­taj da­lej

Ewelina i Piotr

Polecany

Ewelina i Piotr

Nie mamy już czasu żeby na­pi­sać jak cu­downa to para i jak su­per było na we­selu … bo je­dziemy na po­pra­winy :) Do zo­ba­cze­nia na miej­scu :) A póki co przy­po­mnij­cie so­bie jak było wczo­raj :)

Czy­taj da­lej

Twój ślub widziany naszymi oczami

Twój ślub

Daj­cie się po­nieść emo­cjom — Wasz ślub to Wasz czas!!! Baw­cie się, ko­rzy­staj­cie z niego i pa­trz­cie na świat przez ró­żowe oku­lary: to naj­lep­szy prze­pis na ślub! Do tego szczypta do­brej fo­to­gra­fii i go­towe: mo­że­cie się de­lek­to­wać sma­kiem wy­da­rze­nia jesz­cze przed długi czas :):) Czy­taj da­lej

Ależ były emocje!!!

Ukryte w kadrze 30Ależ były emo­cje!!! Pol­ska Mi­strzem Świata!!! No chłopcy się po­sta­rali — byli cu­downi. Duma i chluba!! Nie za­po­mnie­li­śmy jed­nak, żeby tak ra­do­sne chwile spę­dzać w do­bo­ro­wym to­wa­rzy­stwie. Z nami była dzi­siaj Mo­nika i Mi­chał  :). Myszka i Miś to­wa­rzy­szyli nam dzi­siaj przez cały mecz (i kilka wcze­śniej­szych :)). Ale za to jest re­zul­tat — i to jaki?:) Zo­bacz­cie sami.

Czy­taj da­lej

Romantyczna Warszawa :)

Ukryte w kadrze 73

Piękni, mło­dzi i cią­gle za­ko­chani — taki był też ich ple­ner :) Be­ata i Grze­siek spę­dzili z nami cud­nie let­nią środę w na­szej pięk­nej sto­licy. Efekty .… sami zo­bacz­cie .. a je­śli Wam się po­doba ich ple­ner ślubny pro­simy o laki i ko­men­ta­rze :)

Czy­taj da­lej

Angelika i Aleksander czyli radość i prawdziwe uczucie

ukryte w kadrze30

Za­pra­szamy Was na fo­to­gra­ficzną po­dróż  An­ge­liki i Alek­san­dra. Dwójka wspa­nia­łych ra­do­snych i za­ko­cha­nych w so­bie po uszy osób oraz wspa­niała at­mos­fera wraz z do­brą mu­zyką  to kom­bi­na­cja, która na długo za­pad­nie nam w pa­mięć. Dziś spe­cjal­nie dla cu­dow­nej pary kil­ka­na­ście fo­to­gra­fii, które będą im przy­po­mi­nać chwile spę­dzone w gro­nie ro­dziny i przy­ja­ciół. Moi dro­dzy dzię­ku­jemy Wam za wczo­raj­szy dzień by­li­ście fan­ta­styczni. Za­pra­szamy do oglą­da­nia. Z góry dzię­ku­jemy za po­zo­sta­wione ko­men­ta­rze i po­lu­bie­nia na­szej strony na FB:)

Czy­taj da­lej